top of page

מחר שיאיר

הוא הלך אליי קרב

שיהיה לך מחר

חייך הוא אלייך

כשנפל על חרבו

מלאכים מעליו

הרימוהו אל על

אל שחק מאיר

לא נגמר בו השיר


לימין דוד הושיבוהו בהוד

סיעה של יונים חגה מעל

אל תבכי נערה אל תרכיני ראשך

יהיה לך מחר

נפגש על ההר


עמדו בחורים

כארזי הלבנון

לא ינום ישראל

לא יישן יעקב

יהיה יום אתמול

למחר שיאיר

ותקום הארץ

ונשיר לה שיר


גיבוריה שבים

אל יירך לבבכם

משמיים שומרים.

גיבוריה נחים.

Comments


bottom of page